Tại Bình Phước, diện tích tối thiểu tách thửa đất được quy định tại Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 16/10/2020 và hiện nay vẫn còn hiệu lực thi hành. Vậy, quy định về diện tích tách thửa tối thiểu tại Bình Phước hiện bao nhiêu?

mặt bằng tổng thể khu dân cư tân thành tp đồng xoài

Điều kiện chung để tách thửa đất ở Bình Phước

Theo Điều 4 Quyết định 27/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước quy định về điều kiện chung để tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước như sau:

– Thửa đất cần tách thửa đã được cấp một trong những giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận).

– Thửa đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.

– Thửa đất không thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa, thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định, phê duyệt theo quy định pháp luật.

– Thửa đất chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa có thông báo thu hồi đất.

– Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất mới.

– Đối với các dự án thu hồi đất để làm đường giao thông do Nhà nước làm chủ đầu tư, thửa đất sau khi có quyết định thu hồi đất để làm đường và đã chỉnh lý trên Giấy chứng nhận thì được phép tách thửa đất.

mặt bằng tổng thể khu dân cư tân thành tp đồng xoài

Khu Dân Cư Tân Thành – Tp Đồng Xoài

Diện tích tách thửa ở Bình Phước đối với đất nông nghiệp

Điều kiện cụ thể được tách thửa đất nông nghiệp quy định tại Điều 5

1. Diện tích tối thiểu bao gồm phần diện tích đất hạn chế quyền sử dụng của thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại được quy định như sau:

a) Đất nông nghiệp tại các phường, thị trấn là 500 m2;

b) Đất nông nghiệp tại xã là 1.000 m2.

2. Đối với thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp: Việc tách thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này và kích thước tối thiểu chiều rộng của thửa đất nông nghiệp phải bằng hoặc lớn hơn kích thước tối thiểu chiều rộng của thửa đất ở được quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này.

3. Đối với thửa đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất ở, đất phi nông nghiệp không phải đất ở, việc tách thửa đất được thực hiện như sau:

a) Phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này và kích thước tối thiểu chiều rộng, chiều sâu của thửa đất nông nghiệp phải bằng hoặc lớn hơn kích thước tối thiểu chiều rộng, chiều sâu của thửa đất ở được quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này;

b) Thửa đất hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại khi tách thửa đất phải đảm bảo tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Diện tích tối thiểu và kích thước thửa đất ở sau khi tách thửa quy định như sau:

Khu vực

Diện tích

Kích thước (chiều rộng, chiều sâu)

Tại phường, thị trấn

Tuyến đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 19 m

45 m2

5 mét

Tuyến đường có lộ giới nhỏ hơn 19 m

36 m2

4m

Tại xã

Thuộc thị xã, thành phố

50 m2

5 mét

Thuộc huyện

100 m2

5 mét

Trường hợp tuyến đường giao thông chưa quy định chỉ giới xây dựng thì chiều sâu thửa đất tính từ hành lang bảo vệ đường bộ.

Ngoài ra, thửa đất hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại khi tách thửa đất phải tiếp giáp với đường giao thông hiện hữu đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận và không thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trừ trường hợp thửa đất hình thành từ các khu tái định cư, nếu phù hợp điều kiện tách thửa đất theo Quy định này thì được phép tách thửa.

mặt bằng tổng thể khu dân cư tân thành tp đồng xoài

Khu Dân Cư Tân Thành – Tp Đồng Xoài

Hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất tại Bình Phước

Tại Điều 3 của của Quyết định 27/2020/QĐ-UBND quy định hạn mức đất ở khi Nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể:

– Tại các thị trấn, phường: Hạn mức đất ở khi Nhà nước, công nhận quyền sử dụng đất, giao đất không quá 300 m2.

– Tại các xã: Hạn mức đất ở khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, giao đất không quá 400 m2.

– Đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thì hạn mức đất ở được thực hiện theo dự án đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

0877.806.806